வெள்ளி, 6 ஆகஸ்ட், 2010

வேலை காலி இல்லை

என்னென்னவோ தோன்றி மறையும்
இந்த பாரில் ஒன்று மட்டும்
மறையாது இருப்பதை பாரீர் !
அந்த ஒன்று என்னவென்றால்
'வேலை காலி இல்லை' என்ற
மந்திரமே இன்றி வேறேது !

என்று மறையும் இந்த மந்திரம்
என்று எண்ணிப் பார்க்கிறேன்
எனக்குள் இன்று !
ஒருவேளை மறையலாம்
இந்த மந்திரம் அப்போது
இருக்காது இந்த வையகம் !!
------------------------------------------------------------      ----------------------------------------------

மேற்கண்ட  இந்த புலம்பல் நான் வேலை இன்றி 1988 -ல் இருந்த பொழுது எனக்குள்
வெளிவந்தது. அதை தற்போது உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறேன் .

புதன், 4 ஆகஸ்ட், 2010

நண்பர்கள்

நண்பர்கள் ஆம் ஓர் உன்னதமான வாக்கியம்.
நண்பர்களில் யார் வென்றார்கள் என்பதைவிட
யாருமே தோற்கவில்லை என்பதே சிறந்ததாகும் .
பொறாமை இல்லாத போட்டி இருக்கவேண்டும்
 ஆம் சேவை எனும் முன்னேறத்தை அடிபடையாக கொண்டு

ஆராய்தல் வேண்டும் நட்புக்குமுன்பு
ஆராய்தல் கூடாது  நட்புக்கு பின்பு
நண்பனின் மக்கள் தம் மக்கள்
தம் மக்கள் நண்பனின் மக்கள்

விட்டுகொடுத்தவர்கள்  தாழ்வதுமில்லை
விட்டுகொடுக்காதவர்கள் தாழ்ந்தவருமில்லை
பாசமது மிகுந்துவிட்டால் எப்போதாவது
கோபமது சற்று பாசத்தினை மறைத்திருக்கும்
எப்படி மரக்கிளைகள் கனியை மறைதிருக்குமோ அதுபோல !!

பாசமெனும் கனியை கோபமெனும் கிளை மறைக்கும் பொழுது
 காற்று எனும் பெருந்தன்மையினால் செய்த
அகிம்சை எனும் ஆயுதத்தை கொண்டு
கோபமெனும் கிளையை விளக்கினால்
கனியும் தெரியும் அதன் சுவையும் புரியும்